Download app
Lesrooster
Sport wanneer jij wilt, € 39,95 per maand.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Algemene Voorwaarden Body Perfection

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond gecoördineerd door Fit!vak (brancheorganisatie sport- en fitnesscentra), in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Definities

Body Perfection CV : ingeschreven KVK te Den Haag hierna te noemen Body Perfection.
Body Perfection-lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die deze overeenkomst aangaat met Body Perfection, hierna te noemen gebruiker of lid.
Sport en Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De overeenkomst: lidmaatschapsovereenkomst tussen Body Perfection en gebruiker ter zake van sport en fitness.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende sport en fitness die tussen de Body Perfection en de gebruiker worden gesloten. Body Perfection biedt gebruiker de mogelijkheid om onder meer te werken aan zijn/haar conditie, figuur, kracht, ontspanning, gezondheid en/of revalidatie, met al haar middelen die daarvoor ter beschikking staan. Gebruiker betaalt hiervoor een vergoeding aan Body Perfection.

Artikel 1: Aanmelding/toegangspas

1. Aanmelding als lid van Body Perfection vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Dit kan via voorinschrijving op de website www.body-perfection.nl of schriftelijk aan de balie. Het lidmaatschap begint per datum van ontvangst en ondertekening van inschrijfformulier of per ingevulde datum op het ondertekende inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt € 24,99 en is bij inschrijving verschuldigd.
2. Alle door leden verstrekte persoonlijke gegevens worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Body Perfection en communicatie met leden gebruikt en strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
3. Wanneer het ledental haar maximum heeft bereikt, wordt het aspirant-lid op een wachtlijst geplaatst en krijgt bericht van zodra zijn/haar lidmaatschap kan aanvangen.
4. Bij het eerste bezoek aan Body Perfection ontvangt gebruiker op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Body Perfection druppel. Alleen op vertoon van een geldige Body Perfection druppel krijgt een lid toegang. De minimum leeftijd om als zelfstandig-lid te kunnen worden ingeschreven is 16 jaar.
5. Aanmelding van jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar dient door de ouder/verzorger te geschieden en mede te worden ondertekend. Deze aanmelding kan uitsluitend aan de balie van Body Perfection plaatsvinden. Personen die deze overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid dan ook zijn aansprakelijk voor alle financiële consequenties daaraan verbonden.
6. Jongeren van 12 tot 16 jaar kunnen bij Body Perfection trainen indien zij in het bezit zijn van een geldige ledenpas en ‘uitsluitend’ onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar en ouder.
7. In geval van bedrijfsfitness dient aanmelding te geschieden via de werkgever. Deze zorgt dan voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemend personeel. De werkgever krijgt hiervoor formulieren toegezonden. Na ontvangst van de formulieren met persoonsgegevens van deze werknemers, maakt Body Perfection de lidmaatschaps-druppels aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij Body Perfection.
8. Gebruiker is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van de druppel. De Body Perfection druppel is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
9. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Body Perfection druppel, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 10,00 worden verkregen. De oude kaart wordt in dat geval geblokkeerd.
10. Het is van belang dat gebruiker zijn/haar juiste e-mailadres opgeeft omdat alle belangrijke communicatie via e-mail geschiedt. Op deze manier kan gebruiker op de hoogte gehouden worden van alle gang van zaken en info omtrent Body Perfection en het werkt tijd- en kosten besparend, waardoor Body Perfection haar lage abonnementsprijzen kan blijven garanderen. Verandering van e-mailadres dient door het gebruiker tijdig te worden doorgegeven. Het e-mail adres wordt bij inschrijving en wijziging gecheckt op juistheid.
11. Bij opnieuw inschrijven betaalt een oud-lid slechts 50% van het inschrijfgeld.

Artikel 2: De overeenkomst, duur en betaling

1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.

2. De overeenkomst kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur van 26- of 52 weken.
Na deze periode wordt het abonnement tot opzegging, automatisch telkens met 4 weken verlengd tegen de dan daarvoor geldende tarieven. Abonnementen van 4 weken eindigen automatisch bij het bereiken van de einddatum.
3. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds upgraden; downgraden is niet mogelijk.
4. De vergoeding wordt in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. Betalingen per automatische incasso worden per vier (4) weken bij vooruitbetaling geïnd. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de incasso nogmaals aangeboden, bv. Als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook (zonder kosten).
5. Bij herinnering wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht en krijgt gebruiker twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien gebruiker na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is komt de betalingsregeling te vervallen en wordt het volledige restbedrag direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van gebruiker.
6. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt de Body Perfection druppel geblokkeerd en kan gebruiker de toegang tot Body Perfection worden geweigerd. Body Perfection behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het lidmaatschapsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging  direct verschuldigde opeisbaar.
7. Body Perfection behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 weken voorafgaand aan een prijswijziging wordt gebruiker hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Artikel 3: Opzegging

1. Gebruiker kan zijn lidmaatschap persoonlijk aan de Body Perfection balie opzeggen. Gebruiker ontvangt dan een opzegbewijs.
2. De opzegtermijn bedraagt vier weken voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
3. Na het einde van de contractperiode geldt een opzegtermijn van vier weken.
4. Tussentijds opzeggen of stopzetten is niet toegestaan.
5. Tussentijdse opzegging door de gebruiker is mogelijk indien:
* gebruiker een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de gebruiker niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen dan is van deze situatie geen sprake.
* het voor gebruiker als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 2 van dit artikel.
* Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in het voorgaande alinea bestaat er voor de gebruiker een bevriezings-mogelijkheid. Als gebruiker gedurende een periode van langer dan vier weken geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een ‘aantoonbare’ blessure of ziekte dan kan het management van Body Perfection besluiten om de contractperiode aansluitend te verlengen met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Openingstijden

1. Body Perfection behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
2. Op officiële en erkende feestdagen is Body Perfection gerechtigd om gesloten te zijn.
3. Gebruiker dient uiterlijk 30 minuten voor sluiting binnen te zijn, daarna wordt de toegang geweigerd.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

1. Body Perfection is tegenover de gebruiker aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voorrekening en risico van Body Perfection komt. Body Perfection is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Body Perfection maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Gebruiker sport te allen tijde op eigen risico.
2. Body Perfection zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Body Perfection is beperkt tot het bedrag waarvoor Body Perfection aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een maximum van 1.000.000,- euro per geval.
3. Gebruiker is tegenover Body Perfection aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de gebruiker komt.
4. Gebruiker is zich ervan bewust dat beoefening van sport risico’s met zich mee brengt en verklaart dat hij/zij enig ongeval, letsel of schade die ten gevolge het onderhavige sportonderricht bij Body Perfection kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Body Perfection aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot gezondheidsklachten als gevolg van het gebruik van zonnebanken (indien aanwezig).

Artikel 6: Huisregels

1. Gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Body Perfection en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Body Perfection zijn vermeld op de website
www.body-perfection.nl en zijn bij de balie van Body Perfection op te vragen.
3. Body Perfection behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen. De contributie van het, na beëindiging, nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar is per beëindigingsdatum direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 7. Klachten

1. Body Perfection beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De Gebruiker dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, bij Body Perfection in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat gebruiker zijn rechten ter zake verliest.
4. Body Perfection beantwoordt de door gebruiker bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Body Perfection binnen zeven dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen gebruiker een uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 8. Geschillencommissie

1. Geschillen tussen Body Perfection en gebruiker die betrekking hebben op:
    - de totstandkoming van Overeenkomsten of,
    - de uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door gebruiker als door     
       Body Perfection aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl)
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als gebruiker zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 14 bij Body Perfection heeft ingediend.
3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van gebruiker en Body Perfection, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
4. Wanneer gebruiker een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Body Perfection aan deze keuze gebonden. Als Body Perfection een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij gebruiker vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Body Perfection dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld of op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor behandeling van geschil is vergoeding verschuldigd.
7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Huisregels Body Perfection Glanerbrug

Om het sporten voor iedereen een leuke, frisse, veilige en sportieve belevenis te laten zijn hanteert Body Perfection een aantal huisregels die voor iedereen bindend zijn. Men dient te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

 1. Het is niet toegestaan onze apparaten, halters, dumbells en andere accessoires op een andere dan de daartoe voorgeschreven wijze te gebruiken.
  2. In de oefenruimte dient men binnen schoenen en schone, correcte sportkleding te dragen.
  3. Het dragen van kleding met aanstootgevende tekst is niet toegestaan.
  4. Men dient te allen tijde een schone handdoek bij zich te hebben en deze op alle apparaten te gebruiken.
  5. Na gebruik dient men de gebruikte apparaten schoon te maken voor de volgende gebruiker.
  6. Men dient de andere gasten met respect te behandelen en niet lastig te vallen.
  7. Grof-, intimiderend-, opruiend-, dreigend- en beledigend taalgebruik is niet toegestaan.
  8. In de oefenruimte is groepsvorming niet toegestaan.
  9. Houd de apparaten niet langer bezet dan nodig is voor het doen van uw oefeningen.
  10. Telefoneren in de oefenruimte is niet toegestaan. In het lounge-gedeelte is dit wel toegestaan.
  11. Geluiddragers, mits voorzien van headsets, zijn toegestaan.
  12. Kinderen onder de 12 jaar mogen de oefenruimtes niet betreden zonder begeleiding.
  13. Huisdieren zijn niet toegestaan in het fitnesscentrum.
  14. Losse onderdelen zoals stangen, handgrepen, gewichten, dumbbells etc. dienen na gebruik op hun plaats te worden teruggelegd.
  15. Etenswaren zijn niet toegestaan in de oefenruimte. In de oefenruimtes mogen alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) gebruikt worden.
  16. Het is niet toegestaan om tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de oefenruimte. Er zijn gratis lockers beschikbaar om uw kleding en persoonlijke spullen in op te bergen.
  17. Lockers dienen bij gebruik op slot gedaan te worden. Na uw training dient u uw locker leeg te maken en het slot te verwijderen. Na sluitingstijd worden de lockers door Body Perfection geopend en geleegd. Opengebroken slotjes worden niet vergoed.
  18. Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
  19. Body Perfection en haar directie zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en rondom het fitnesscentrum.

Body Perfection wenst u veel trainingsplezier.

Een gratis proefles?

Kom een gratis proefles doen bij Body Perfection om onze sportschool zelf te ervaren.

Vraag een gratis proefles aan!